logo-clar-de-llum-blanco
b espanab catalunya

PROBLEMES D’APRENENTATGE

aprendizaje

Sempre que el vostre fill tingui problemes al col.legi, abans de pensar que és un gandul  i que si no estudia és perquè no vol, penseu que potser és perquè NO POT.

Un nen quan comença l’etapa escolar necessita haver integrat una sèrie d’habilitats per tal de poder-se adaptar a les demandes exigides en una situació acadèmica.

No només ha de tenir una bona visió i un sistema visual eficaç, sinó que, a més a més, ha de ser capaç de reconèixer el que veu i interpretar-ho associant-ho a experiències anteriors. Si el nen no té aquesta capacitat, sorgirà el que coneixem com  “fracàs escolar” i el que denominem PROBLEMES D’APRENENTRATGE. Tot plegat no són més que un grup de disfuncions que es manifiesten a través d’un seguit de dificultats en el llenguatge,  l’escriptura, la lectura i les habilitats matemàtiques.

El nostre principal  objectiu  és  ajudar  els  pacients a trobar  solucions  als  seus problemes visuals. Tenim alternatives de tractaments  funcionals  des d’un enfocament  multisensorial  i evolutiu per tal d’aconseguir una millora significativa en el seu rendiment visual, ja sigui a nivell professional o escolar.

L’esforç visual que es demana als nens quan no tenen un sistema visual ben desenvolupat pot perjudicar el seu rendiment al col-legi i a la vegada derivar en un problema d’ actitud. Hem  de conèixer el sistema visual des del punt de vista funcional per observar si hi ha dificultats en el processament visual i així actuar abans que el problema bàsic es compliqui (avaluació de les habilitats visuo-cognitives-motores.)

Segons la nostra experiència, els mestres juntament amb els pares són qui observen i identifiquen els problemes de visió que poden interferir en el procés d’aprenentatge dels nens.

-Fan una lectura pobra, se salten línies al llegir o rellegeixen la mateixa línia.
-Llegeixen lentament.
-Vocalitzen durant la lectura.
-Utilitzen el dit quan llegeixen.
-Tenen una baixa comprensió lectora.
-Mostren dificultats a l’hora de copiar de la pissarra
-Fan mala lletra.
-Elaboren presentacions pobres, plenes de faltes d’ortografia.
-Confonen lletres o paraules.
-Inverteixen lletres.
-Confonen dreta i esquerra.
-Demostren tenir un vocabulari pobre per la seva edat.
-Sembla que coneguin la matèria però obtenen baixos resultats acadèmics.
-Els falta atenció i motivació.
-Es mostren inquiets i hiperactius; per això no aguanten asseguts gaire temps i estan poc interessats per la lectura, l’escriptura, etc.
-Necessiten molt de temps per acabar els deures.
-Fan postures incorrectes.
-Són desordenats, desorganitzats, etc.

-Agudesa visual 20/20: capacitat per veure-hi de prop i de lluny amb nitidesa.
Símptomes del problema: visió borrosa.

-Control de moviments oculars: habilitat per moure els ulls de forma precisa, segura i ràpida.
Símptomes del problema: incapacitat per tocar una pilota en moviment, pèrdua del punt al llegir, mala comprensió lectora,etc.

-Coordinació ocular o binocularitat: les imatges que són percebudes per cada ull han d’unir-se al cervell per formar una única imatge tridimensional.
Siímptomes del problema: estrabisme o desviació d’un ull, visió doble, no poder veure les pel.lícules en 3D, tenir fatiga, evitar les tasques que impliquen una visió de prop.

-Capacitat d’enfocar: habilitat per veure les imatges nítides tant de lluny com de prop.
Símptomes del problema: dificultat per mantenir l’atenció durant molt de temps, dificultat per copiar de la pissarra, fatiga, etc.

No podem oblidar-nos del desenvolupament motor que realitza el nen durant el seu primer any de vida, que és vital per la resta del seu desenvolupament neurològic. El moviment és l’encarregat de l’organització del sistema nerviós central, tant a nivell sensorial (visió, audició, tacte i sistema vestibular) com pel que fa al sistema de l’equilibri, el desenvolupament respiratori, el llenguatge, la funció manual i la coordinació ull-mà en l’escriptura.

Tots hem de poder veure o visualitzar el que signifiquen les paraules que llegim i escrivim. Algunes vegades, les persones amb problemes visuals relacionats amb l’aprenentatge  poden veure les paraules, però no poden veure el que signifiquen.

La lectura i l’escriptura són les dues tasques més comunes que realitzem durant qualsevol feina que es faci de prop, ja sigui llegir, treballar amb l’ordinador o en una taula de despatx, i sempre estem fent un treball visual.

PROCÉS LECTOR
Quan llegim necessitem:

-Que els dos ulls apuntin cap a un mateix lloc simultàniament i de manera precisa per veure una sola imatge.
-Que els dos ulls enfoquin en el mateix pla per veure les lletres nítides.
-Que es mantinguin aquestes dues habilitats durant un temps prolongat.
-Que els dos ulls es moguin contínuament de manera suau i coordinada al llarg de la línea.
En acabar de llegir la primera línia hem de tornar a repetir aquest procés fins a acabar el text.

COMPRENSIÓ LECTORA
Per poder comprendre el que estem llegint, recollim la informació visual per decodificar-la i passar la paraula escrita a una imatge mental. La memòria i la visualització s’estan fent servir constantment per relacionar la informació del que ja sabem i així ajudar a donar sentit a allò que estem llegint.

PROCÉS DE L’ESCRIPTURA
El procés d’escriptura és molt similar al de la lectura, però gairebé funciona de manera inversa. Es comença amb una imatge a la nostra ment i la decodifiquem per convertir-la en una paraula. Al mateix temps hem de controlar el moviment del llapis mentre mantenim el sentit del que estem escrivint. Durant tot aquest procés els ulls han d’enfocar i moure’s al llarg de la línia com en el procés de la lectura.

És important comentar que existeixen uns procediments molt complicats que tenen lloc durant la lectura i l’escriptura. Si apareix algun problema en alguna de les àrees que intervenen en els processos comentats anteriorment, la persona presentarà dificultats en la lectura o l’escriptura.

El nostre tractament consisteix a ensenyar als ulls i al cervell a funcionar de manera adequada per aconseguir una bona comprensió i una lectura eficaç per evitar fracassos escolars. Treballem amb altres professionals de l’educació i l’aprenentatge, ja que entenem que és una labor global del cervell llegir, escoltar el professor, contestar verbalment, ser capaç de mantenir l’atenció a classe, poder passar del quadern a la pissarra i viceversa; i tot això ho ha de fer alhora i de manera eficaç.

En les nostres sessions de 45 minuts entrenem de forma individual aquelles àrees en les quals hem observat, prèvia valoració optomètrica, que el nen no desenvolupa tot el seu  potencial.

La nostra feina és intentar que totes aquestes àrees funcionin correctament, perquè el nen les pugui posar en marxa i seguir la classe sense problemes.